انیمیشن های علوم کلاس اول ابتدایی

دانلود بسته های آموزشی علوم اول دبستان

 

زنگ علوم

 

آزمون های فصل زنگ علوم

آزمون های فصل زنگ علوم (2)

سلام به من نگاه کن

 

سالم باش ،

شاداب باش

آزمون های فصل

سالم باش شاداب باش

سالم باش ،

شاداب باش (2)

دنیای جانوران

 

آزمون های فصل

دنیای جانوران

دنیای جانوران (2)

 

دنیای جانوران (3)

 

دنیای گیاهان

 

آزمون های فصل

دنیای گیاهان

آزمون های فصل

زمین خانه پر آب ما

زمین خانه پر آب ما

 

زمین خانه سنگی ما

زمین خانه خاکی ما

در اطراف ما

هوا وجود دارد

اطراف ما هوا وجود دارد

و دنیای سرد و گرم

دنیای سرد و گرم

 

آهن‌ربای من

 

آزمون فصل های از خانه

تا مدرسه و آهن ربای من

     

دانلود بسته های آموزشی ریاضی اول دبستان

 

آزمون های فصل (1 تا 10)

شمارش و الگویابی

 

شمارش و الگویابی (2)

مفاهیم جمع و الگویابی

شمارش چوب خطی

و الگویابی

شمارش 1 تا 5

الگوهای شطرنجی

معرفی عدد 1 و 2

مربع های شگفت انگیز

عدد 3 و 4

اندازه گیری

معرفی عدد 5

و تقارن

معرفی عدد 5

و تقارن (2)

آزمون فصل (10)

ریاضی اول دبستان

مفهوم عدد 6 و 7

و تقارن

مفهوم عدد 6 و 7 و تقارن (2)

آزمون فصل11و12 ریاضی اول دبستان

مفهوم عدد 8 شمارش و الگویابی

مقایسه اعداد معرفی عدد 9

مقایسه اعداد معرفی عدد 9 (2)

آزمون فصل (13) ریاضی اول دبستان

آموزش عدد 10 جمع های ترکیبی

آزمون های فصل (13) ریاضی اول دبستان (2)

مفهوم جمع و آموزش عدد 10

مفهوم جمع و جمع های ترکیبی

مفهوم جمع آموزش عدد 10

آزمون فصل14تا17 ریاضی اول دبستان

نماد تفریق عبارت تفریق

عبارت تفریق جمع سه جمله ای

نماد 11 تا 19 معرفی محور

/ 0 نظر / 239 بازدید