دانلود بسته های آموزشی ریاضی اول دبستان

دانلود بسته های آموزشی ریاضی اول دبستان

 

آزمون های فصل (1 تا 10)

شمارش و الگویابی

 

شمارش و الگویابی (2)

مفاهیم جمع و الگویابی

شمارش چوب خطی

و الگویابی

شمارش 1 تا 5

الگوهای شطرنجی

معرفی عدد 1 و 2

مربع های شگفت انگیز

عدد 3 و 4

اندازه گیری

معرفی عدد 5

و تقارن

معرفی عدد 5

و تقارن (2)

آزمون فصل (10)

ریاضی اول دبستان

مفهوم عدد 6 و 7

و تقارن

مفهوم عدد 6 و 7 و تقارن (2)

آزمون فصل11و12 ریاضی اول دبستان

مفهوم عدد 8 شمارش و الگویابی

مقایسه اعداد معرفی عدد 9

مقایسه اعداد معرفی عدد 9 (2)

آزمون فصل (13) ریاضی اول دبستان

آموزش عدد 10 جمع های ترکیبی

آزمون های فصل (13) ریاضی اول دبستان (2)

مفهوم جمع و آموزش عدد 10

مفهوم جمع و جمع های ترکیبی

مفهوم جمع آموزش عدد 10

آزمون فصل14تا17 ریاضی اول دبستان

نماد تفریق عبارت تفریق

عبارت تفریق جمع سه جمله ای

نماد 11 تا 19 معرفی محور

معرفی محور جمع های ترکیبی

مفهوم عدد و نماد 11 تا 19

آزمون فصل (17) ریاضی اول دبستان

جمع و تفریق روی محور

آزمون فصل18و19 ریاضی اول دبستان

آزمون فصل18و19 ریاضی اول دبستان 2

شمارش دو تا دو تا اندازه گیری

الگو های 10تایی و حل مسئله

الگو های 10تایی و مقایسه اعداد

آزمون فصل (20) ریاضی اول دبستان

ارزش مکانی و شمارش 5 تا 5 تا

آزمون فصل (21) ریاضی اول دبستان

جمع چند جمله ای تبدیل حروفی به عددی

جمع چند جمله ای و خواندن ساعت

آزمون فصل22تا25 ریاضی اول دبستان

جمع مضارب 10 حروف نویسی

اشکال هندسی حل مسئله

اشکال هندسی حل مسئله (2)

حل مسئله و

/ 0 نظر / 108 بازدید